“प्रत्यभिज्ञाहृदयम्”-विषये कार्यशाला 24-तः 30 जुलै-दिनाङ्केषु कुरुक्षेत्रे

प्राप्तमस्ति निवेदनम् सुरेन्द्रमोहन-मिश्र-महोदयेभ्यः –
“क्षेमराजकृतं प्रत्यभिज्ञाहृदयम्”-विषये अस्त्येका कार्यशालायोजिता सप्ताहतावता 24-तः 30 जुलै-दिनाङ्केषु
कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र-विश्वविद्यालये |
अधिकाय विवरणाय संपर्कः कर्तव्यः

  1. सुरेन्द्रमोहन-मिश्र-महोदयः (चलितभाषं – 098960 86579)
  2. अरविन्दकुमार-महोदयः (चलितभाषं – 094660 45738)
This entry was posted in शिबिराणि, Seminars & Conferences. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s