उज्जयिन्यां संस्कृतसाहित्योत्सवः फरवरीमासे २२,२३,२४ दिनाङ्केषु

आत्मीयाः संस्कृतानुरागिणः,

सहर्षं सूच्यते यत् – आगामिनि फरवरीमासे २२,२३,२४ दिनाङ्केषु उज्जयिन्यां संस्कृतसाहित्योत्सवः भविष्यति इति । अस्मिन् उत्सवे नूतनसंस्कृतपुस्तकानां लोकार्पणम्, पुस्तकमेला, विविधविषयेषु सङ्गोष्ठ्यः च भविष्यन्ति।

अधिकविवरणार्थम् अनेन पत्रेण सह संलग्नं साहित्योत्सवविषयकं विवरणपत्रम् कृपया अवलोक्यताम्। पत्रमिदं सामाजिकसम्पर्कसूत्रमाध्यमेन (जालपुटम्, फेस्-बुक्, ब्लाग्, ईमैल् इत्यादिना) प्रसार्य अत्यधिकाः जनाः ज्ञापनीयाः, साहित्योत्सवस्य यशस्वितायै प्रयतनीयम् च इति भवत्सु निवेदनम्।

धन्यवादाः,
डा. महेशः,
परियोजना-समन्वयकः,
संस्कृतसंवर्धनप्रतिष्ठानम्, नवदेहली
चलभाषः – 9013467453

Dr. K. Mahesh
Program coordinator
Samskrit Promotion Foundation, New Delhi – 60
– – –
संस्कृतेन पठ्यताम्, संस्कृतेन लिख्यताम्, संस्कृतेन चिन्त्यताम्।

Read Samskrit, Write Samskrit, Think Samskrit.

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=0b45fd34ec&view=att&th=13c5025d2adde1f1&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_hc31juce0&safe=1&zw&saduie=AG9B_P8muE9QksAjCUH3LBINP7i5&sadet=1358587373746&sads=MA5JgFTJ22nXL3HWMWfnTVkGtAA

Advertisements
This entry was posted in Programs and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s