मुम्बैय्याम् संस्कृत-स्नेह-सम्मेलनम् 24-नोव्हेंबर-दिनाङ्के

संस्कृत-भाषा-संस्था (मुम्बै) सूचयति –
संस्कृत-स्नेह-सम्मेलनम्
24-नोव्हेंबर-दिनाङ्के
प्रातः 9-वादनतः सायं 6-वादनपर्यन्तम्
स्थलम् – माटुंगा-उपनगरे कर्नाटक-संघस्य प्राङ्गणे
सहभाग-शुल्कम् – 100 रूप्यकाणि प्रत्येकस्मै ।
अधिकं ज्ञातुम् –
(1) श्रीमती हंसा गाला +91 9820674794
(2) श्रीमती सीमा सोनटक्के +919769116310

Advertisements
This entry was posted in Programs. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s